Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování získaných osobních údajů

 

Správcem osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy v souladu s uzavřenou kupní smlouvou je:

Ing. Pavlína Jágrová, IČO: 01650572 se sídlem Tyršova 14, 120 00 Praha 2

email: pavlina.jagrova@gmail.com

mobilní telefon: 606 681 992 

 

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Vaše údaje zpracováváme pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, především přepravním partnerům, pokud vám doručují vaši objednávku a dále účetní společnosti v souvislosti s plněním našich zákonných povinností.

Společnost tímto informuje své klienty o zpracování a nakládání s osobními údaji (což je nezbytné pro správné fungování našeho e-shopu). Jde o tyto osobní údaje:

  • kontaktní údaje – těmi se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa
  • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; (číslo účtu pro plnění dle reklamací a případných plnění dle dobropisů, údaj o objednaném zboží a jeho ceně).

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy a vedení Vašeho účtu, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR (zejména zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a dále po dobu vedení Vašeho účtu u naší společnosti pro případ dalších případných objednávek.

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze naši zaměstnanci pracující s Vašimi údaji za účelem splnění objednávky a případně externí společnost zajišťující přepravu, pokud Vám Vaši objednávku doručují externisté. Dalším možným subjektem je účetní společnost. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby nedocházelo k možnému úniku. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami naší společnosti a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy. Zpravidla jde o běžně užívaný software pro podnikání. 

Berte prosím na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem je email či telefonní hovor, kdy při komunikaci s vámi budou použity osobních údaje. 

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (Právo na přístup),
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (Právo na přístup),
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (Právo na přístup, právo na opravu),
  • požadovat, aby došlo k dočasnému omezení zpracování Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu (Právo na omezení zpracování),
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (Právo na výmaz),
  • vyžadovat po nás vydání všech Vašich osobních údajů (Právo na přenositelnost),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (Právo podat stížnost).

 

Vaše práva můžete uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje:

pavlina.jagrova@gmail.com

Ing. Pavlína Jágrová

Tyršova 14

120 00 Praha 2

 

Zpracovatel dále při návštěvě webové stránky https://uniqued.store může zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře a zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Platnost zásad ochrany osobních údajů dnem 1.10.2020.